12B. The Beginnings of Chan (Zen) Painting and Muqi